Μεθοδολογία Ανάπτυξης

ΦΑΣΗ 1η (Μελέτη και Καταγραφή)

Στάδιο Α: Ορισμός Ομάδων και Ρόλων
Στη φάση αυτή θα καθορισθούν οι ομάδες εργασίας τόσο από την πλευρά μας όσο και από του πελάτη. Θα οριστεί Account Manager, Project Manager και ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία θα αποτελείται από τους Web Authors/Developers, Web Designers, Programmers και Database Developers.

Στάδιο B: Μελέτη και Ανάλυση Αναγκών
Κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάλυσης αναγκών καταγράφονται οι απαιτήσεις του έργου (εικαστική προσέγγιση, λειτουργικότητα κλπ), δημιουργείται το αναλυτικό site map και καθορίζονται οι λεπτομέρειες του έργου. 

ΦΑΣΗ 2η (Υλοποίηση)

Στάδιο Α: Σχεδιασμός - Δημιουργία εικαστικών προσχεδίων & λειτουργικών Templates και έγκριση από τον πελάτη.
Κατά το στάδιο αυτό θα γίνει η κατασκευή δύο εικαστικών προσχεδίων και των λειτουργικών templates, ώστε να απεικονισθούν τα γραφικά και η λειτουργικότητα των βασικών περιοχών του site (αρχική σελίδα και πρώτες σελίδες κατηγοριών).

Στάδιο B: Προγραμματισμός
Στο στάδιο αυτό θα γίνει η κατασκευή του website με τη δημιουργία των στατικών ηλεκτρονικών μακετών στις οποίες εντάσσεται το πληροφοριακό υλικό (κείμενα και φωτογραφίες).

Στάδιο Γ: Δοκιμαστική λειτουργία και τελικές διορθώσεις
Κατά το στάδιο αυτό η web εφαρμογή θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (beta testing) και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές διορθώσεις στο site σύμφωνα με τις τελικές υποδείξεις από την πλευρά του πελάτη, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του.

Στάδιο Δ: Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας
Σε αυτό το στάδιο θα γίνει η εγκατάσταση του site στον προκαθορισμένο server και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές ρυθμίσεις και η διασύνδεσή του με το Internet.


ΦΑΣΗ 3η (Παράδοση)

Στάδιο Α: Παράδοση Έργου
Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η παράδοση του έργου, η οποία συνοδεύεται από έγγραφο παράδοσης - παραλαβής και καλής λειτουργίας της εφαρμογής.

Στάδιο B: Υποστήριξη και συντήρηση
Μετά την παράδοση του έργου, η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες δύνανται να ενταχθούν σε συμβόλαιο συντήρησης της web εφαρμογής, όπως διαχειριστής διαφημιστικών banners, στατιστικές αναλύσεις επισκεψιμότητας του site κ.α.